Mali Mevzuat - DAMGA VERGISI


 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu (2008-5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Hali)

Damga Vergisinde Muafiyet (2 No'lu Tablo)

ÖNEMLİ  DAMGA VERGİSİ TEBLİĞLERİ

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:44)-(Doğrudan Temin Yönteminde Damga Vergisi Esasları

DAMGA VERGİSİ SORU/CEVAP

KİK’e Yapılan İlan Gideri Ödemelerinde Damga Vergisi:

 

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 7.Maddesinde Resmi Daire Tanımı Yapılmıştır:

           RESMİ DAİRE:

    Madde 8 - Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle * , il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.

    Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

 

            Yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda;

            “12.madde de:

Genel Bütçenin tanımı; Devlet Tüzel Kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

            Özel Bütçe; Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan,gelir tahsis edilen,bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen,kuruluş,çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan bir kamu idaresinin bütçesidir “ denilmektedir.

            Kamu İhale Kurumu,DMO gibi kurumlar Damga vergisi kanununda tanımlanan Resmi Daire kavramına girmemektedir.Dolayısiyle bu tür kurumlara yapılan mal alımı,ilan gideri gibi ödemelerden Damga Vergisi Kesilmelidir.

  İlgili Sayıştay Kararları:

 Kararın Çeşidi : 2.Daire Kararı

 Kararın Konusu: Vergi Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 Kararın Numarası : 32866

 Kararın Tarihi : 31.01.2002Ümraniye Belediyesi Saymanlığı 1998


PTT, DMO ve İGDAŞ’a yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmamasının 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 sayılı Tablosunun (h) bendine aykırı olduğuna,

 

Kararın Çeşidi : 4.Daire Kararı

Kararın Konusu: Vergi Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Kararın Numarası : 29085

Kararın Tarihi : 19.12.2000

Çorum Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 1999Ayrı tüzel kişilikleri bulunan Devlet Malzeme Ofisi ve TEDAŞ gibi İktisadi İşletmeler Damga Vergisi Kanunu açısından resmi daire sayılmadığından, bu kuruluşlara yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmesi gerektiğine,


 

               4/B'li ile sözleşme imzalanırken, sözleşme masrafı alınabilir mi?

 

              488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.  


             Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

             Kanuna ekli Damga Vergisine Tabi Kağıtları düzenleyen (I) SAYILI TABLO'nun I. Akitlerle İlgili kağıtlar bendinin "1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler" fıkrasının (a) alt bendinde "Belli parayı ihtiva edenler (binde 7.5)" ifadesi yer almaktadır.

            Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca; idare ile kişi arasında yapılan bir mukavele(sözleşme) istihdam edilen 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca sözleşmeli personelin söz konusu sözleşmelerinden de yapılan her sözleşeme dönemi için (binde 7.5) damga vergisi kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

           Miktar yıllık sözleşme tutarının (binde 7.5)dur. Yıllık 10 bin YTL tutan bir sözleşme için 75 YTL'dir.

 

                Belli Parayı İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi

Diğer  taraftan,  Damga Vergisine Tabi Kağıtlara İlişkin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda, 5281 sayılı  Kanunun 7’nci maddesiyle yapılan değişiklik sonucu, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, 01.01.2005 tarihinden itibaren (1) sayılı tablo kapsamından çıkartılmıştır.  

Kanun hükümlerinin incelenmesi sonucu görüleceği üzere bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için o kağıdın (1) sayılı tabloda yer alması gerekmekte olup belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler damga vergisine tabi olmayacaktır

 

           


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=