Mali Mevzuat - E-SGK UYGULAMALARI


E- SGK SİTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

  Kamu idaremizde 4/c kapsamında çalışmaya başlayan personelimiz olacak yapılması gereken işlem nedir?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesini,en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte kurumumuza vermeleri gerekmektedir.İşyeri bildirgesi internet ortamında kesenek bilgi sistemi “kurum tescil uygulaması” linkine girilerek düzenlenip gönderildikten sonra bilgisayardan alınacak çıktısı ıslak imza ile onaylanarak kuruma gönderilecektir.

·  Kurum tescili işleminden sonra kamu idaremizin bağlı bulunduğumuz saymanlığımız değişti yapılması gereken işlem nedir?

Cevap : İşyerinin bağlı bulunduğu saymanlığın değişmesi halinde yeniden düzenlenecek işyeri bildirgesinin değişikliğin olduğu tarihi takip eden 10 gün içerisinde kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

·  Kamu idaremize ait adres ve işyeri bilgilerinde değişiklik oldu ne yapılması gerekir?

 

Cevap : Değişikliğin olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazı ile kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

 

Cevap : Değişikliğin olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazı ile kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

·  İşyeri bildirgesinde belirtilen yönetici ve kullanıcı bildirgelerinde değişiklik nasıl yapılacaktır?

Cevap : Kesenek bilgi sistemine kullanıcı 1ve 2 şifreleriyle girildikten sonra “işyeri tescil” linkinde kurum yöneticisi değişiklik ve kullanıcı değiştirme formlarının doldurulup ıslak imza ile onaylandıktan sonra Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

·  Kamu idaremize 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/c kapsamında göreve başlayan personelimiz için kesenek ve primleri ne şekilde hesaplanacak?

Cevap : Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayanlardan ;kanunun yürürlük tarihinden önce 4/c kapsamında görev yapan (5434 sayılı kanuna göre hizmeti bulunanlar) sigortalılar için 5510 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereği kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı kanuna göre hesaplanması,kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında sigortalı olarak göreve başlayanların ise 5510 sayılı kanunun 80 inci maddesine göre hesaplanan prime esas kazanç toplamı üzerinden 81 inci maddesinde belirtilen oranlarda primlerinin hesap edilmesi gerekmektedir.Ayrıca bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye “yardım” linkimize konulan duyurumuzdan ulaşılabilecektir.

·  Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından prim kesilecek mi?

Cevap : 5510 sayılı kanunun 7 inci maddesi ile (c ) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı hükmü getirildiğinden ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından da 5510 sayılı kanun gereği hesaplanan primleri gönderilecektir.

·  Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıkları ile peşin aldıkları tam aylıkları ayın 15 inde ödenmiştir.Aylık prim hizmet belgesi nasıl verilecek?

Cevap : Sigortalıların kıst aylıklarından kesilen primleri  bir önceki döneme ait ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi ile tam aylıklarından kesilen primleri ise cari döneme ait asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

·  Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenme süresi nedir?

Cevap : Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine esas ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerinde ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve aynı süre içerinde Kurumumuz adına bankaya On-Line tahsilat olarak yatırılması gerekmektedir.

·  Kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında süresi içerinde yatırıldığı halde ceza gözüken prim tutarları için ne gibi işlem yapılacaktır?

Cevap : Süresi içerisinde yatırıldığı halde kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında görünen ceza On-Line Tahsilat olarak yatırılması gerekirken Off-Line olarak yatırılmasından kaynaklanmakta olup, “yardım” linkinde yapılan açıklamaya uygun olarak aynı link içerindeki formların doldurulduktan sonra yatırılan tutarlara ilişkin banka dekontları ile birlikte Kurumumuza gönderilmesine müteakip gerekli düzeltme yapılacaktır.

·  Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu bilgi sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılması nasıl olacaktır?

Cevap : Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu bilgi sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılmasına ilişkin say2000 yardım dosyamız kesenek bilgi sistemi içerisinde “yardım ”linkimizde mevcut olup dosyada belirtilen açıklamalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

·  Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken sigortalıların durum koduna ne yazılması gerekmektedir?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur vb.) sigortalılar için "V" kodu görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunan sigortalı için "A" kodu , 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, genel sigortası primi alınmadan sadece malullük-yaşlılık ve ölüm sigortaları primi alınacak sigortalılar için durum koduna "M" kodu , başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanan prime esas kazançlarına ait prim tutarları gönderilirken bu durumda olan sigortalılar için durum koduna "K" kodu yazılacak bunların dışında kalan sigortalılar için ise durum kodu boş bırakılacaktır.

·  Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken kıdem hizmet süresi bölümüne hangi süre girilecek?

Cevap : Kıdem hizmet süresine kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süre toplamı girilecektir.(askerlik hizmeti borçlanılsın veya borçlanılmasın dahil)

·  Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlığız ,saymanlığımıza bağlı kamu idarelerine ait primleri bankaya otamatik tahsilat olarak yatırma işleminde banka tarafından hata kaydı verdiğinden geri gelmesi neden kaynaklanmaktadır?

Cevap : Saymanlığınıza bağlı kurumların prim tutarlarını otomatik tahsilat olarak yatırabilmeniz için kamu idarelerince kesenek bilgi sistemimize ek veya asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin internetten gönderilmesi ve gönderildikten sonra alınacak raporda kayıtlı bildirge numarası ile saymanlığınızca bankaya otamatik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.Bildirge numarası yazılmadan veya sistemimizce verilen bildirge numarasından farklı bir numara yazılması halinde bankaya gönderilen miktarlar sisteme aktarılamayacaktır.

·  Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken kıdem hizmet süresi bölümüne hangi süre girilecek?

Cevap : Aylık prim ve hizmet belgesinin internetten gönderildikten sonra alınacak bildirge numarasına ait kanunen son gönderme süresi gelmeden ve bildirge numarasına ait bankaya tahsilat yapılmamış veya saymanlığınızca muhasebeleşme işlemi yapılmamış ise “tahakkuk ”linkinde anılan bildirgeye ait sil butonu aktif olduğundan kamu idarenizce silme işleminizi yapabilirsiniz.Şayet bildirgeye ait primler bankaya yatırılmamış ancak aylık prim ve hizmet belgesinin kanuni süresi bittiği için silinemeyen bildirgelerin kamu idarenizce cezai işlem kabul edilerek silinmesine dair yazının kurumumuza gönderilmesi halinde silme işleminiz kurumumuzca gerçekleştirilecektir.

·  Kamu idaremizde görevli iken 15.01.2000 tarihinde açığa alınan personelimiz 14.05.2009 tarihinde mahkeme kararı ile göreve iade edildi ve açıkta geçen sürelerine ait eksik aylıkları ödenerek keseneklerinin kalan ½ bölümü de kesilmek suretiyle tamamlanmıştır.İnternetten giriş işlemi nasıl yapılacaktır?

Cevap : İlgiliye ait açıkta geçen sürelerine ait keseneklerini internetten ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi bir kişi linkinden sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ocak 2000 bitiş Eylül 2008 yazılarak bu dönemlere ait ½ kesenekleri durum koduna “A” yazılarak sistemimize gönderilirilecektir.Daha sonra Ekim 2008 tarihinden itibaren ilgilinin açıkta olduğu sürece ½ kesenekleri sistemimize gönderilmiş olduğundan ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi bir kişi linkinden sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ekim 2008 bitiş 2009 Nisan yazılarak bu kez durum kodundaki “A” kaldırılarak bu dönemlere ait ½ keseneklerinin sistemimize gönderilmesi gerekmektedir.

·  Kamu idaremize çalışmakta iken görevine son verilen daha sonra mahkeme kararı ile geriye dönük hakları verilmek üzere göreve başlatılan ilgiliye görevine son verildiği tarihten itibaren ödenen aylıklarından kesilen kesenekleri veya primleri giriş işlemi internet üzerinden nasıl yapılacaktır?

Cevap : İlgiliye ait görevine son verildiği tarihten itibaren hesaplanan kesenekleri veya primleri internetten ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi bir kişi linkinden sebep alanından “görevine son verilme sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıcına hesaplanan tarih aralığının başlangıç ayı ve yılı bitiş bölümüne ise bitiş ay ve yılı yazılarak ekrana gelen tarih aralığına ait aylara ait kesenek veya primler girilir.

·  Kamu idaremizce aylık prim ve hizmet belgesi gönderildikten ve tahsilatı yapıldıktan sonra ilgilerin kesenek veya primlerinde eksiklik yapıldığı tespit edilmiş olup giriş işlemi nasıl yapılacaktır?

Cevap : 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce 4/c kapsamında çalışan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgesinde ilgililere ait emekli keseneğine esas aylık tutarının eksik hesaplanması durumunda ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi bir kişi linkinden sebep alanından “E.K.E.Aylık da yanlışlık yapılması sonucu eksik gönderilen emekli kesenekleri” seçilerek eksiklik yapılan dönem aralığı, ait olduğu dönem başlangıç ve bitişe girildikten sonra anılan dönemlere ait ekrana gelen daha evvel ilgili adına sistemimize gönderilen bilgilerden doğruları (örneğin ek göstergesi 1600 olması gerekirken 800 olarak girilmiş olması durumunda ek göstergesinin 1600 olarak düzeltilmesi)girildikten sonra gönder tuşuna basıldığında sistemimizce daha önce girilen veriler ile düzeltilen veriler arasında oluşacak kesenek ve kurum karşılıkları ilave edilecek tutar olarak hesaplanacaktır.5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların prime esas kazanç tutarlarında veya prim ödeme gün sayısında eksiklik yapılması durumunda da ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi bir kişi linkinden sebep alanından “P.E.K.da veya P.Ö.G.S..da yanlışlık yapılması sonucu eksik gönderilen primler” seçilerek eksiklik yapılan dönem aralığı, ait olduğu dönem başlangıç ve bitişe girildikten sonra anılan dönemlere ait ekrana gelen daha evvel ilgili adına sistemimize gönderilen bilgilerden doğruları (örneğin özel hizmet tazminatının eksik girilmesi durumunda doğru rakamın yazılması veya aylık tutarın hesaplanmasına esas derece,kademe ,ek gösterge ve kıdem hizmet süresinin doğrularının girilmesi)girildikten sonra gönder tuşuna basıldığında sistemimizce daha önce girilen veriler ile düzeltilen veriler arasında oluşacak prim tutarları ilave edilecek tutar olarak hesaplanacaktır.

·  Aylık prim ve hizmet belgesinin sistemimize aktarılması esnasında ilgilinin T.C.kimlik numarasında 803 hata kodu vermesinin sebebi nedir?

Cevap : 803 hata kodu kamu idarenizce aynı T.C. kimlik numarası ile aynı döneme ait birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır.Örneğin 01.05.2009 tarinde ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayan ve maaş ödemesi ayın 15 inde peşin olarak yapılan kişi için 01.05.2009 -14.05.2009 tarihler arası kıst aylıklarına ait primleri Nisan dönemi,ayın 15 inde peşin olarak ödenen 15.05.2009-14.06.2009 tarihler arası aylıklarına ait primleri ise Mayıs dönemi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

·  Aylık prim ve hizmet belgesinin sistemimize aktarılması esnasında ilgilinin %100 artış farkı olmadığı halde sistem tarafından artış farkı hesap edilmediği için hata vermesinin sebebi nedir?

Cevap : Programımız tarafından,kamu idarenizce emekli keseneğine esas aylık toplamı ile prime esas kazanç toplamına esas veriler üzerinden kesenek ve kurum karşılıkları ile prim tutarlarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,ayrıca bir önceki ayda gönderilen bilgilerine göre derece,kademe,ek göstergesi ve kıdem hizmet sürelerinde değişiklik olup olmadığı kontrol edilerek %100 artış farkı gönderilip gönderilmeyeceği kontrol edilmektedir. Kamu idarenizce kesenek ve kurum karşılıkları ile prim tutarlarında eksik hesaplanması sonucu sistem tarafından hatalı kayıt vermesi durumunda, hatalı T.C.“numarasının üzerine gelerek “Hesap Göster” butonuna tıklanarak girilen derece,kademe,ek gösterge ve kıdem hizmetine ve bir önceki ayda gönderilen bilgilere göre belirtilen hesap ayrıntıları incelenerek yapılan giriş yanlışlığının tespiti mümkün olmaktadır.

·  Kamu idaremizde çalışmakta iken emekli olan veya nakil olarak ayrılan kişilere ait borçlanma,terfi farkı ve inzibati para cezası olması durumumda sisteme nasıl giriş yapılacaktır?

Cevap : Kamu idarenizde daha önce çalışan ancak cari dönemde bulunmayan ilgililere ait normal kesenek ve kurum karşılıkları gönderilmeyeceğinden asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmeyerek ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi bir kişi linki sebep alanından “intibak tashihi,inzibati para cezası ve geçmiş hizmet borçlanması bildirimi ”seçilerek aktif alan olan intibak tashihi,inzibati para cezası ve geçmiş hizmet borçlanması alanlarından hangisine ait tutar girilmesi gerekiyor ise ilgili alana tutar kaydedilerek gönderme işlemi yapılır

·  Kamu idaremizde çalışan personele ait kesenek bilgilerinin “5510 sayılı kanundan sonra sigortalı olanlar” kapsamında bildiriminin yapılması gerekirken sehven “5510 sayılı kanundan önce sigortalı olanlar” ile birlikte yapıldığından düzeltme işlemi nasıl yapılacaktır ?

Cevap : Kamu idarenizce ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesine girilerek maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler yazıldıktan sonra personel statüsü bölümünde 5510 sayılı kanundan sonra sigortalı olanlar,ek bordro sebebi alanından da yanlışlıkla “5434 sayılı kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip ek bordroya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarih, ait olduğu döneme yanlış yapılan dönem aralığı ve kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra açılan ekrana ilgiliye ait anılan dönemlere ait 5510 sayılı kanun gereği hesaplanan prim tutarları girilerek gönder butonuna tıklandığında sistemimizce daha evvel ilgili adına göndermiş olduğunuz kesenek tutarları ile giriş yaptığınız prim tutarlarının toplamı karşılaştırılacak fark oluşması halinde ilave edilecek tutarda gösterilecektir.İşlem tamamladıktan sonra sistemimizde ilgiliye ait 5434 sayılı kanuna göre yanlış hesaplanan tutarlar yerine doğru olan 5510 göre hesaplanmış prim tutarlarının girişi yapılmış olacaktır.

·  Kamu idaremizde çalışan personele ait kesenek bilgilerinin “5510 sayılı kanundan önce sigortalı olanlar” kapsamında bildiriminin yapılması gerekirken sehven “5510 sayılı kanundan sonra sigortalı olanlar” ile birlikte yapıldığından düzeltme işlemi nasıl yapılacaktır ?

 

Cevap : Kamu idarenizce ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesine girilerek maaş ödemelerinin yapıldığı dönem seçilip ek bordro yapılan iştirakçiye ait bilgiler yazıldıktan sonra personel statüsü bölümünde 5510 sayılı kanundan önce sigortalı olanlar,ek bordro sebebi alanından da “yanlışlıkla 5510 sayılı kanuna tabi olarak bildirim yapılması” seçeneği seçilip ek bordroya esas maaş ödemesinin yapıldığı tarih, ait olduğu döneme yanlış yapılan dönem aralığı ve kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra açılan ekrana ilgiliye ait anılan dönemlere ait 5434 sayılı kanun gereği hesaplanan kesenek ve kurum karşılık tutarları girilerek gönder butonuna tıklandığında sistemimizce daha evvel ilgili adına göndermiş olduğunuz prim tutarları ile giriş yaptığınız kesenek tutarlarının toplamı karşılaştırılacak fark oluşması halinde ilave edilecek tutarda gösterilecektir.İşlem tamamladıktan sonra sistemimizde ilgiliye ait 5510 sayılı kanuna göre yanlışlıkla hesaplanan prim tutarları yerine doğru olan 5434 sayılı kanuna göre hesaplanmış kesenek tutarlarının girişi yapılmış olacaktır.

 

 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen::12.02.2010, 09:00 (UTC)
say-ergisi
say-ergisi
Kapalı

faydalı olmuş.teşekkürler

Yorumu gönderen: Yaşar, 09.01.2010, 08:02 (UTC):
BravoBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=